Program Operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową). Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją C(2015) 855 z dnia 12 lutego 2015 r. Zmiana programu została zaakceptowana przez KE decyzją C(2018) 2843 final z 3 maja 2018 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP POIR) stanowi rozwinięcie zapisów programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Zgodnie z art. 8. ustawy wdrożeniowej, IZ POIR podaje SZOOP POIR do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej (www.poir.gov.pl) oraz na portalu funduszy europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) a także podaje termin, od którego szczegółowy opis osi priorytetowych programu i jego zmiany są stosowane.